ایران اگزیم: تحلیل گری، بیمه و تامین مالی بازرگانی بین المللی

صدور انواع بیمه نامه و ضمانت نامه های صادراتی به منظور تامین مالی صادرات و واردات و اجرای تحقیقات مربوط به تامین مالی صادرات و واردات.