فرآیند صدور ضمانت نامه ها

10 / 10
از 1 کاربر
 

پس از طرح موضوع در ارکان تصمیم گیر و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست واصله مبتنی بر نتایج حاصل از اعتبارسنجی، اقدامات لازم جهت صدور ضمانت نامه بشرح زیر صورت می پذیرد:

  1. ابلاغ شرایط مصوب کمیته فنی اعتباری/ هیات مدیره به متقاضی
  2. دریافت تاییدیه اخذ وثایق منطبق با ابلاغیه فوق از مدیریت حقوقی
  3. دریافت تاییدیه اخذ کارمزد و مالیات بر ارزش افزوده از مدیریت امور مالی
  4. تنظیم قرارداد فی مابین متقاضی و صندوق و امضاء آن توسط متقاضی و صاحبان امضاء در صندوق
  5. صدور ضمانت نامه و تحویل آن به ذینفع(بانک/ موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ج.ا.ا، تولیدکنندگان و ....)

 

مدت زمان انجام کار:

حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری پس از انجام وثیقه سپاری و واریز کارمزد می باشد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :