معرفی ضمانت نامه ها

10 / 10
از 1 کاربر

1 - ضمانت­نامه اعتبار تولیدی (ریالی و ارزی)

ضمانت‌نامه اعتبار تولیدی عبارت است از سند تعهدآوری که بعنوان وثیقه مورد درخواست تولید کنندگان و بنا به درخواست آنها جهت تضمین تعهدات صادرکنندگان از سوی صندوق بعنوان ضامن به نفع تولید کننده و یا نمایندگان آنها به صورت ریالی و یا ارزی (با توجه به نوع درخواست) صادر می‌گردد.

ضمانت نامه اعتبار تولیدی صرفاً برای تولیدکنندگان اصلی دارای پروانه تولیدی و یا شرکتهای توزیع وابسته آنها و یا شرکت‌های تعاونی با فعالیتهای بازرگانی صادر می‌گردد.

 

واجدین شرایط ضمانت نامه اعتبار تولیدی

صادرکنندگانی که در مرحله قبل از حمل، جهت خرید مدت دار کالا نیاز به ضمانت صندوق جهت ارائه به تولید کنندگان و یا شرکتهای وابسته به آنها دارند.

 

 

 2- ضمانت‌نامه‌های بانکی

 

انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی

 الف. ضمانت‌نامه‌شرکت در مناقصه

ضمانت­نامه شرکت در مناقصه عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین انجام تعهد و عقد قرارداد در صورت برنده شدن در مناقصه برگزارشده و بمنظور جبران ضرر و زیان ناشی از انصراف و عدم ایفاء تعهد برنده در مناقصه به نفع طرف قرارداد صادر می‌گردد.

 ب.ضمانت‌نامه‌ پیش پرداخت

ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین انجام تعهد پیمانکاران و یا فروشندگان خدمات در قبال وجه پیش پرداخت دریافتی از سوی کارفرما و یا خریدار، منطبق با شرایط قراردادی، صادر می‌گردد.

 ج. ضمانت‌نامه‌حسن انجام کار

ضمانت نامه حسن انجام کار عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین و اطمینان از انجام به موقع و دقیق تعهدات توسط پیمانکاران پروژه ها منطبق با شرایط قراردادی ، صادر می‌گردد.

 د. ضمانت‌نامه‌ استرداد کسور وجه الضمان

ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین و اطمینان از انجام درست و به موقع کار توسط پیمانکار و یا خریدار در قبال بخشی از مبلغ ناخالص صورت حساب‌های هر دوره منطبق با شرایط قراردادی، صادر می‌گردد.

 واجدین شرایط ضمانت نامه های بانکی

صادر کنندگان کالا و خدمات که متقاضی شرکت در مناقصه و انجام قراردادهای صادراتی در خارج از کشور می باشند.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :